Information

Одржлив развој

Поврзано со визијата и мисијата на ПЕ, нашиот тим се стреми кон остварување на целите за одржлив развој преку активности за јакнење на капацитетите на организациите во Македонија и воспоставување соработка на локално, национално и меѓународно ниво.