Information

Одржлив развој

Поврзано со визијата и мисијата на ПЕ, нашиот тим се стреми кон остварување
на целите за одржлив развој преку активности за јакнење на капацитетите
на организациите во Македонија и воспоставување соработка на локално,
национално и меѓународно ниво.