Информација

Организациски вредности

 • Партиципативно креирање политики
 • Добро управување
 • Соработка, партнерство и вмрежување
 • Лидерство
 • Транспарентност
 • Континуиран професионален развој
 • Независност
 • Партиципативно Креирање Политики
  ПЕ ги развива своите програми и ги дизајнира своите активности на целосно партиципативен начин, вклучувајќи различни нивоа на засегнати страни: ранливи групи, креатори на политики и претставници од академија, независни истражувачи и деловен сектор.
 • Добро Управување
  ПЕ ги спроведува, следи и оценува своите внатрешни политики во насока на добро управување. Сите активности се спроведуваат согласно постојните регулаторни рамки во нашата земја.
 • Соработка, Партнерство И Вмрежување
  ПЕ има изградено силни домашни, регионални и европски партнерства со претсатвници од јавниот сектор, невладини организации и бизнис секторот.
 • Лидерство
  ПЕ го поттикнува и го цени лидерството на секое оперативно ниво. Ние го поттикнуваме и го промовираме проактивното однесување помеѓу нашите членови.
 • Транспарентност
  ПЕ ги планира и ги спроведува своите активности фокусирајќи се на исходот и на позитивното влијание. Сите внатрешни политики, процедури и годишни извештаи (и наративни и финансиски) се транспарентни.
 • Континуиран Професионален Развој
  ПЕ промовира и поттикнува континуиран професионалн развој помеѓу своите членови, волонтери и практиканти.
 • Независност
  ПЕ е независна организација, без никаква институционална или политичка припадност.