Information

Што правиме

Нашата визија е создавање на општество со еднакви можности за сите.
ПЕ ја заснова својата визија на универзалните принципи на граѓанско општество и партиципативна демократија, владеење на правото, урамнотежен и одржлив социо-економски развој, ненасилство, почитување и меѓусебна зависност и културна разновисност.

Во таа насока, мисијата на ПЕ е да ги охрабри и поттикне промените преку понуда на нови и алтернативни решенија за предизвиците со кои секојдневно се соочува македонското опшптество, во насока на остварување на целите за одржлив развој, притоа почитувајќи ги основните европски вредности и принципи.

Во таа насока, активностите на ПЕ вклучуваат: трансфер на најдобрите европски практики, преку европски, регионални и национални партнерства со организации и институции кои го почитуваат и поддржуваат заедничкиот развој и пристапуваат кон заедничката европска област.