Information

Економија во полза на луѓето

Уникатната социјална пазарна економија на ЕУ им овозможува на економиите да растат и да ги намалат сиромаштијата и нееднаквоста. Со стабилна основа во Европа, економијата може целосно да одговори на потребите на граѓаните на ЕУ.
За тоа, неопходно е да се зајакнат малите и средни претпријатија, ‘рбетот на економијата на ЕУ, во која насока се фокусирани дел од активностите на ПЕ.