Information

Дигитално општество

Дигиталната технологија го менува животот на луѓето.

Во рамки на паметниот развој, дел активностите на ПЕ се тесно поврзани со спроведување на
Дигиталната стратегија на ЕУ и нејзините приоритети која има за цел да ја направи
оваа трансформација лесна за луѓето и деловните субјекти.