Адреса: бул. Св. Климент Охридски
24/2-1, 1000 Скопје
Email: contact@re2020.org.mk
Тел.: +389 2 3123 601
Членување

Здружението Подготвеност за Европа 2020 е отворено за членство за сите заинтересирани:

физички лица кои имаат експертиза која соодветствува со целите и работата на Здружението и се придржува на стандардите за работа на Подготвеност за Европа 2020.

правни лица кои се активни во правниот промет, не се во постапка на стечај или ликвидација, не им е изречена мерка забрана за вршење на дејност, работат во полето кое е од интерес на здружението и се придржуваат на стандардите за работа на Подготвеност за Европа 2020.

Пополнете го БАРАЊЕТО ЗА ПРИЕМ и да испратете го на следнава адреса: contact@re2020.org.mk